بيراهه

کجاست؟

/ 5 نظر / 2 بازدید
بی سوت

جاييه که فکر می کنيم فکر می کنيم ! در حاليکه بايد ... می دونيد که هيچ تفاوتی بين راه و بيراه نيست در حقيقت همه راهند اما گاهی زود دير ميشه و گاهی دير زود ميشه

دريا

هرکسی از ظن خود شد يار من...

سخت گير

من درگير همان زندگي‌ام که شايد هولان بهترين نام را برايش انتخاب کرده: معمولي، مرموز و بي‌رحم

زينب