شنبه

دیروز باز هم شنبه بود و شنبه ای آن گونه

برای من

برای رفتن

برای ماندن

شنبه بود

شنبه بود اما آخر هفته ای بود برای هفته ای به یاد ماندنی

شنبه بود

یکی رفت

یکی ماند

یکی نخواست که بماند

یکی خواست که نرود

یکی...

/ 6 نظر / 2 بازدید
دريا

شايد هم يکي خواست که بماند... اما...

سخت گير

اما با ترس و گريز ... و ناگزير گريخت

دريا

حتما بايد می‌رفت که رفت! می‌فهمی؟ بايد می‌رفت!

دريا

آپ کن ديگه. خسته شدم از بس شنبه ديدم! يه کم هم يکشنبه و ... جمعه بنويس!

سخت گير

تا اطلاع ابدی من بدجورم! شوخی نکن باهام .