پايان راه

روشنايی انتهای تونل، قطاری است كه از جهت مخالف می‌آيد.


 رفتم ديدنش، زيبايي دخترونش جاشو به جا افتادگي مردونه داده بود، ازبيداد چشم‌هاش خبري نبود، جذابيت ايده‌آل و قد بلندش، حالا با اون شكم ديگه عادي جلوش مي‌داد، نگاهش در گردش و معذب‌كننده شده بود، صداش اما و لحنش هنوز ساده و كودكانه. از طرز برانداز كردنش معلوم بود تو اين سال ها چه بسيار كسان كه به خود ساييده!!! 
گفت: پير شدي خانم! و از عجول بودنم در پاسخ در سال‌هاي پيش شكايت كهنه‌اي داشت... حالا ديگه به جاي نمره درس سيگنال و سيستم از شركتش مي‌گفت و از اقامت اروپاش و اينكه اين بنزي كه الان سوارشيمو كي خريده... به جاي ماجراهاي كوه‌هايي كه باهاشون نرفتم از مهموني هاي پر تب و نوشيدني‌ها و به جاي دشت هويج از سفر دوبي تعريف كرد.. سيگارشو رو لبش جابجا كرد و گفت: هنوز بچه‌اي دختر! تو بالاخره با من مي‌خواي چي‌كار كني؟؟؟ وقتي بش گفتم: من فقط براي اين‌كه دعوت به شام يك آشناي قديمي رو رد نكرده باشم، اومدم! يك كم ساكت موند و گفت: بعد اين همه سال اومدي بگي نمي‌‌خواي دوست پسرت باشم!!! ازش خواستم نگه داره و البته بعد از يك خداحافظي صميمانه بقيه راه رو پياده اومدم خونه، اين‌بار ديگه بي‌پاسخ گذاشتن تلفناش كار سختي نبود...

بعدترنوشت: اين نوشته صرفاً برگي از خاطرات پاييز هشتاد و شش است و ارزش ترجمه ندارد. دو نقطه هرچي
/ 9 نظر / 2 بازدید
رها

آدم‌ها از آميختن با زندگی آسيب می‌بينند و بزرگ می‌شوند و تغيير می کنند!

دريا

با روشنايی انتهای تونل موافقم...

دانیال

این پسره آذرسینا که دانشجو دکتراست آبرو ایرونی ها رو برد که ... بی جنبه ... تو اسانسور

دانیال

it was my birthday and a candle burnt a sore spot on my finger and I was told to be happy Muriel Rukeyser

سخت‌گير

آها ميگي من رفتم كانادا اونو ديدم نه اون نبود!

خپونی

گريت!

هامان

عشق انقدر داغ بود که مثله يخ تو دستام آب شد. البته فکر کنم زيادی بزرگ شديم. در کل کوچه های خلوت رو قدم زدن بهتر از توجيه دير رسيدن سر قراره. راستی کسی غزل بانوشو مث من گم نکرده؟

دريا

دانیال

کاش همه یه گیزلا داشتن البته به شرطی که گیزگیز نمی کرد