سردمه

عبوس و تلخ و رنجور ثانيه مي‌كشم  به تازيانه نيازت...
با اينكه
يا اينكه
تا اينكه
نه اينكه
پس اينكه
و اينكه
از اينكه
بي اينكه
            آنِ من باشي، يلدات شد تنهايي مطلق من...
/ 7 نظر / 2 بازدید
شيدا

ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی دودم به سر برآمد زين آتش نهانی ای بر در سرايت غوغای عشق بازان همچون بر آب شيرين آشوب کاروانی تو فارغی و عشقت بازيچه می نمايد تا خرمنت نسوزد احوال ما ندانی... ندانی... ندانی... ندانی... ندانی...

آرزو

زيبا نوشتی يلدات مبارک

خپونی

یلدات مبارک!

آزاد

بسی جالب انگيزناک بود. ای کاش اين اينکه ها ترتيب منطقی بهتری داشت اين جوری به نظر می رسه غرض به کار بردن صرف همه ی ترکيبات اين واژه اس...

سخت گير

دارد!