شب که درازه

دلم جایی میان خوشی‌های کوچک ثانیه‌هایی جا مانده که سفارشی و  میان کار ایجادشان می‌کردی، پارسال.

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
پفک

ببین عزیزم! بعضی آدما هستن که .... [نیشخند]

من

پارسال؟

دانیال

ببین عزیزم ! بعضی پارسال ها هستن که ... [نیشخند]

خپونی

[لبخند]

بابک

[لبخند]

آتش

خوشی‌های کوچک ...

سخت‌گیر

[شیطان]

بی نقاب

میان ثانیه های پارسال. حتما با یک فنجان چای سفارش می دادی؟