زهر

گیجم به واسطه توده توی مغز دوستم

گیجم به واسطه تلخی نگات

گیجم به واسطه پریدن دیگری میانت!

گیجم به واسطه هزار تل کار!

گیجم به واسطه معتادی که دیشب روی پل عابر جلوی دیدگان من به خودش مواد تزریق میکرد ...

گیجم به واسطه گیجیم! 

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
آتش

زندگی ...