دانشجوی فوق تخصص

یه مطلب حجیم نوشتم اما نذاشتم مخلص کلام:

داشتن هر چیزی لیاقت می خواد.

مناسبت عکس و باغ فردوسیا می دونن .مگه نه؟

3z6uwsk.jpg

/ 3 نظر / 2 بازدید
دریا

زیباترین حرفت را بگو شکنجة پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار از آنکه بگویند ترانه‌ای بیهوده می‌خوانید چرا که ترانة ما ترانة بیهودگی نیست چراکه عشق حرفی بیهوده نیست حتا بگذار آفتاب نیز برنیاید به خاطر فردای ما اگر بر ماش منتی‌ست؛ چراکه عشق خود فرداست خود همیشه است... تا بعدی بهتر!

دریا

چه خوب، که هر دومون زبون چينی بلديم! زبون معرکه‌ایٍ! مگه نه؟