اخم

تلخم نه به تلخی نبودنت، به تلخی بودنِ نزدیک به نبودنت، کاش می‌دانستم این نزدیکی چقدر نزدیک است...

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

دلم راسپردم بهبنگاهدنيا  و هيآگهيدادماينجا وآنجا وهر روز و هر روزبراي دلممشتريآمد ورفت  وهي اين وآنسرسريآمد ورفت  وليهيچ کسواقعااتاق دلمرا تماشانکرددلم قفلبودکسي قفلقلب مراوا نکرديکيگفت :چرا ايناتاق ، پر ازدود و آهاست؟ يکي گفت :چهديوارهايشسياه است! يکيگفت: چرا نوراينجا کماست ؟وآن ديگريگفت: وانگار هرآجرشفقط ازغم و غصهو ماتماست! ورفتند وبعدشدلم ماندبي مشتريو منتازه آنوقت گفتم: خدايا توقلب مرامي خري؟وفرداي آنروز ...

خدا آمدو تويقلبمنشستو دررا بهروي همه،پشتخود بستو منروي آندر نوشتم: ببخشيد،ديگر ،براي شماجانداريم  از اينپس به جزاو ، کسيرانداريم

 

عرفان نظر آهاری

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
غريبه

خيلی زيبا بود. خوشحال ميشم افتخار بديد و به منم سر بزنيد. سلامت و شاد باشيد

خپونی

اخم نکن بهت نمياد

خپونی

لذت بردم از اين نوشته

دريا

:|