/ 4 نظر / 2 بازدید
خپونی

نمنه؟

سخت گير

الده سقف اتوبوس كفش بچ تو ميلس!

زينب

خوب چيه مگه؟ يه کفشی افتاده بوده زمين يکی آويزونش کرده اونجا ... شما چه افکار منحرفی دارين...