صحبت خصوصي عام بات

- از بس كه آن‌گاه بوده‌اي، شايد هرگز نبوده‌اي حتي! در صورت فراموشي نامتجانس از نقطه نظر بي‌مهريِ هست بود كه شد، در حدي فدات شم كه هستي!
- چه‌جوري ميشه به يك نفر گفت كه حد داشته باشه رفتارش؟ چه جوري ميشه به همون يك نفر گفت كه برادر من! كوتا بيا، عادي باش، ول كن! تو اين بلبشو اين خاص بازي‌ها و الكي صميميت نمايي كردنا كمه فقط! به كي به چي قسم من توزيعم يكنواخته، خاص خواه نباش لطفن، تو يكي هم به نوبه خود، بد رو اعصابميا!
- بهانه بهانه كردم كه باشم كنار رينگ رينگ‌هات ، بهانه‌هام كه ته كشيد شكلك درآوردم كه ببينيم... شده‌ام مجموعه‌اي از شكلك‌ها... تو چرا هيچ‌يك نمي‌جذباندت پس؟؟؟؟ امروز به شكلكم گفتي: ا‍ِ !
رن! رن!

بعدترنوشت: حتماً شنيدين كه سیمون دو بوار را با سیمون بولیوار اشتباه گرفته‌اند! قاه قاه بايد اشك ريخت بر ...
بعدترترنوشت: خسته‌ام از دوستي ويژه‌اي كه با قلدري بعضي‌ها مي‌خواهند داشته باشند در وضوح حقيقت كاش چشم به روي آن نبنديم...
بعدترترترنوشت: دلم مي‌خواد فش بدم! پيرامون بعدترنوشت اول:
ثمقث قتثبد ثب باثقص ثصبد  يهبايعهقغث صقخكثقد صجثحخثثدش سقلفيد قغقليثذق سثد قثغ صعثخضب صحثو نتيف صجچگرليمس بليوقثي ثقسه ضصثفصثه ...
/ 7 نظر / 2 بازدید
fihv

ren ren!

Meisam

سلام. اسم وبلاگتون برام خيلی آشناست. همانطور که گفتيد انگار سالهای قبل به هم سر ميزديم!

دانیال

کی هست یارو؟ بگو حالش رو بگیرم ... همچین بهش در... بزنم که خودش بفهمه با کی طرفه . قبل تر نوشتم : اسم بلاگتون برام خیلی آشناست

چیچک

ببخشید! شما چرا مطالبتون را اینقدر نا واضح می نویسید ؟؟؟؟؟؟؟

سخت‌گير

خدا ببخشه. دلم ميخواد.

سخت‌گير

خدا ببخشه. دلم می‌خواد.

سخت‌گير