جوش

اصلاْ حوصله ندارما!!!

/ 7 نظر / 2 بازدید
دريا

دقيقا عين من! يعنی حالم اساسی گرفته است ها! پيخه پيخ!

آرمين

مرغ كم حوصله را گو غم خود خور كه بر او رحم آن كس كه نهد دام چه خواهد بودن

سخت گير

خودتی!

زينب

هوم....من دوست دارم ببينم تو جوش مياری چه شکلی می شی

سخت گير

من جوش ميزنم جوش نميارم