رنگی رنگی

من اتاقمو رنگ می کنم و بست فریند منو .اطراف منو به رنگ بی رنگی حرفاش و زبونشو به تحریک هیچ و سر هیچ!

دیگه انگار بی اف هاش برا سرگرم کردنش کمند مشغوله شخم زدن تصورات ذهنی دیگران بر ضد من شده و چه بی هویت و چه بچه گانه!

و چه کم میشناسه منو و چه کم اهمیت کاراش برام .هر چند سخت گیری های من  هم برای اون همیشه مضحک بوده اما چرا ادامه دوستی! واقعا چرا؟

کی بیشتر به اون یکی کمک کرده ؟ دل سوزونده؟

اه چه تلخه پست این دفعه ام!

چه تلخی که رنگ می کنی و من رنگ نشدم و تو ترسیدی از بی رنگیم ....

 

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
دریا

بابا سختگير تلخ‌نويس! بی‌خيال ملت بی‌وفا! زندگی رو دریاب! هر چیزی که مانع لذت بردنت می‌شه رو رها کن و رهاااااااااااااااا شو!

Jdog

gimme the address.i'll give u the baby

دریا

رفيق، اگر دکمه کنترل + اف ۵ رو بزنی می‌بينی که بنده آپ کردم! عزيز هم خودتی بچه پررو!

دریا

آپ کن بچه جون! من اينجا پشت در سبز شدم!