بي

-
 بعضي فيلم‌ها
بعضي كتاب‌ها
بر
بعضي آدم‌ها
واقعاً تاثيرگذارند.
من دارم كم كم شبيه فيلم‌ها و كتاب‌هايي مي‌شم كه اثري از تو  در اون‌ها هست.
 -
بي تو بودن من
با
با تو بودنم
فرق زيادي ندارد،
من همواره از با تو بودن دورم.
-
يكسان
دريغ مي‌كني
از همه
خود را
چگونه؟
من به
تو از 


/ 1 نظر / 2 بازدید
خپونی

اين تجربه واقعی آزادی است.. دارا بودن مهمترين احساس دنيا، بدون در اختيار داشتن آن!