صحبت خصوصي عام بات

- از بس كه آن‌گاه بوده‌اي، شايد هرگز نبوده‌اي حتي! در صورت فراموشي نامتجانس از نقطه نظر بي‌مهريِ هست بود كه شد، در حدي فدات شم كه هستي!
- چه‌جوري ميشه به يك نفر گفت كه حد داشته باشه رفتارش؟ چه جوري ميشه به همون يك نفر گفت كه برادر من! كوتا بيا، عادي باش، ول كن! تو اين بلبشو اين خاص بازي‌ها و الكي صميميت نمايي كردنا كمه فقط! به كي به چي قسم من توزيعم يكنواخته، خاص خواه نباش لطفن، تو يكي هم به نوبه خود، بد رو اعصابميا!
- بهانه بهانه كردم كه باشم كنار رينگ رينگ‌هات ، بهانه‌هام كه ته كشيد شكلك درآوردم كه ببينيم... شده‌ام مجموعه‌اي از شكلك‌ها... تو چرا هيچ‌يك نمي‌جذباندت پس؟؟؟؟ امروز به شكلكم گفتي: ا‍ِ !
رن! رن!

بعدترنوشت: حتماً شنيدين كه سیمون دو بوار را با سیمون بولیوار اشتباه گرفته‌اند! قاه قاه بايد اشك ريخت بر ...
بعدترترنوشت: خسته‌ام از دوستي ويژه‌اي كه با قلدري بعضي‌ها مي‌خواهند داشته باشند در وضوح حقيقت كاش چشم به روي آن نبنديم...
بعدترترترنوشت: دلم مي‌خواد فش بدم! پيرامون بعدترنوشت اول:
ثمقث قتثبد ثب باثقص ثصبد  يهبايعهقغث صقخكثقد صجثحخثثدش سقلفيد قغقليثذق سثد قثغ صعثخضب صحثو نتيف صجچگرليمس بليوقثي ثقسه ضصثفصثه ...
  
نویسنده : سخت‌گیر ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
تگ ها :