عناوین مطالب وبلاگ "روزنگاری‌های یک سخت‌گیر"

» بی مخ :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» رو به رو :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
» پنداری مرهمی‌ست زهرآلود :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
» مشترک گرامی :: جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸
» زنی که احمق... :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
» بله بله :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» عجب است با وجودت که وجود من بمانَد :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» تبخیر :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
» دق :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» ندارد :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
» کاناپه یاسی :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
» آچمز :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» بیست و مهمونی :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» هنوز سینمای ایران کلی با تو کار داشت :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» تلخ بودگی :: پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸
» درد :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» تیک :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» God will provide :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» میگرن :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
» تعطیل :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
» پیخ بودگی :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸
» نی :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
» این روزها همه گند میزنن... :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» ما :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
» قلیان منیت :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نوسان :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» َAdventure :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» Fascinating :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» حسرت :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» at the end of my rope :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» to unimaginative people :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» Distress :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
» ‌ های(هان)‌ ای‌ دل‌ عبرت‌ بین‌ از دیده‌ نظر کن‌ هان... :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» میرم :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
» Fairy Story :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» مرگ بر تعطیلات :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
» ایز وورث لیوینگ این :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
» بسیار هم عالی :: دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۸
» نکو سر درد تعطیلاتی :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
» دور باطل :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸
» گاو :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
» نیازمندی‌ها :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
» من به اندازه‌ی یک ابر دلم می‌گیرد :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» No one! :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧
» کنستانتره :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» بالاترین :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
» جمعگی :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» طلب :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» ناگزیر :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» هرچند :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» عسلی :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» لکن :: جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧
» که چشم‌هایم انگار بسته‌اند :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
» مایه نـقد بـقا را که ضـمان خواهد شد یا نیو وان! :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
» تخلیط :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧
» هوا :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» چه! :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» کتیشن :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
» بیگانه با خویشم :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» شت :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» آزموده :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» Merits :: جمعه ٦ دی ۱۳۸٧
» باشد :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
» ناشا :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧
» مگه فرشته هم بده؟ :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧
» هی ها! :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧
» بیست و دو آذر :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧
» درهم :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
» لو پرشر - های انگر :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» بد خاک گرفته‌ای! :: شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧
» ماهوی :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧
» نهر کرج :: جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
» ناف :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» بهشت‌روی :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧
» کابوس :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» خواهی نخواهی :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» Je Suis Malade :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» فشار :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» خوب می‌دانم چیست آنچه از چشم تو تا سطح وجودم کافی‌ست! :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧
» هوم :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
» توبیخ تلویحی متمایل به علنی :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» گینس :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» بازینگ این مای ایر :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
» گوشم زنگ می‌زنه! :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» بیست مهر :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
» کار اکسیدنت :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧
» مانیاک :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧
» بندیل :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
» ایف انلی :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧
» ما همگان محرمیم :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧
» و ... :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧
» نفس کشیدن :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
» ربع عقل :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧
» بیهودگی :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٧
» ترس :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
» صبوری می‌آموزم :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» مهر بی مهری با بو :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
» الک آویخته :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» هیس! :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
» انگر منجمنت :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» یاد :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
» زلف دوتا :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧
» رویش :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» سرگیجه :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧
» قاراشمیش :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» شب که درازه :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
» درک :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧
» انگار هیچ نبوده‌ است :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
» خارق عاده :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
» ممری :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» تاخیر :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧
» کشمش :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧
» آنچه فکر می‌کنم که می‌فهمم- چند :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧
» گیرم :: جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧
» بد جور! :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
» Gold Standard :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» استثنایی :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧
» افسوس :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
» زوری :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» شوخی سیزده رجب :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
» شکایتی نیست... :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
» باز دیدمت که! :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» نمی‌خوام- نمی‌تونم- نمی‌شه! :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» تقابل :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧
» مشرب :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» سبک :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧
» لیموناد :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧
» ریتا :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧
» خودتی :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧
» من آنچه فکر می کنم که می فهمم-سه :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
» نیم عقل- نیو گیم :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
» مود - رهگذران :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳۸٧
» هوس :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧
» روزمرگی جدید :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧
» :| :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧
» نادیده :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» همواره :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» ‌استراید :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
» سخته اما چاره‌ای نیست! :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
» دخترم دیگه! :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧
» نه! :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳۸٧
» مخلوط ویژه :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» عجالتاَ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٧
» عجیبه- به همراه یک سری حرف‌های زشت :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
» من, آنچه فکر می‌کنم که می‌فهمم - دو :مثل‌های نوآوری شکوفایی :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
» ناهمگونی :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٧
» بیست! :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
» ویلویلی :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» مالتیپل :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧
» Nonlinearity :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» لحظه :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» گیجم :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» لو سینما :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» فریاد :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هواشناسی :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» بازی :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» خسته‌ام :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قهر :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» چکاوک :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» اوووم :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» توالی تبانی ته گرفتگی و دیگ :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» این حال من بی ... :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هان؟ :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» جای بسی تامل است :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» حس سوم :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» از دل برود هر آنکه از دل برود :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
» به همین خوشمزگی :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧
» تو گربه‌ای یا شیری؟ :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
» وقتی خستگی خیلی مستولی شود :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧
» نیمه پر لیوان! :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧
» لذت می‌برم با اینکه ... :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳۸٧
» حکمت :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
» من, آنچه فکر می‌کنم که می‌فهمم - یک :: جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧
» بطالت پر دردسر :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧
» گیری کردیما! :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٧
» هشتاد و هفت :: جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧
» مبارک :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
» عیدی آخر قبل عید خیلی هیجانیدوندم! :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
» چهارشنبه سوری طبق سنت دیرین میرن ماهیگیری!!! :: یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
» جاست بی! :: جمعه ٢٤ اسفند ۱۳۸٦
» ترشیدگی سرسری - نگاهی متفاوت :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
» دلم هام می‌خواهد... :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» سال نوری :: جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
» امپراطوری غرور اکسپند شده :: پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦
» زهر :: سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦
» گراهام بل :: دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
» مرسی :: جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦
» Amphetamine vs. you :: پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦
» لی لی :: سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦
» بیهوده :: یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
» به به :: یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
» سخت نگیر :: شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
» هوایی :: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦
» دندون :: یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
» زورکی الکی :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
» خواسته :: چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦
» پايان راه :: دوشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٦
» يخ داغ :: شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦
» صحبت خصوصي عام بات :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
» آره؟ :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
» گزگزگز :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» گزگز :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
» دل‌پيچه :: یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦
» توفيق اجباري :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
» BD :: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
» كوتاه‌نويسي سورئاليستي :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
» Good Game :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
» كم توجهي! :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
» دوست دارم اين ماه رو... :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
» اوم :: یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦
» چشمک :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
» اهميت :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
» نقاهت معركه :: جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦
» ارگوتامين :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
» امروز من :: یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
» رست بيف :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
» ای :: سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦
» سلامتي نعمت بزرگي است (1234587) :: دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦
» بي :: شنبه ۸ دی ۱۳۸٦
» يخ :: جمعه ٧ دی ۱۳۸٦
» اين‌كه نامم بر زبانت آمد... :: دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
» مهندسی پزشکي :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» سردمه :: جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦
» سعیده :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» غمگينم :: چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
» موقتي/دائمي :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» بي‌جواب :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» چه خوب! :: پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
» He feels my soul :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» an unforseen exigency :: دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
» نفرت :: شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦
» روز سگي :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» نگاه تلخ :: چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦
» يقين :: دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦
» خيال ملايم تسخير ناپذير :: جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦
» دينگ :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
» نيستی :: یکشنبه ٤ آذر ۱۳۸٦
» فلونی :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
» خدا منو قربونت كنه!!!! :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
» اول آذر :: چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
» اخم :: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
» تهوع :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» و من ضايع شدم باز... :: چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦
» تو گفتي :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦
» سنير ممبر :: شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦
» كدئين :: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» 141 :: سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦
» دست‌های خيلی خيلی خالی :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» فراموشي :: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦
» اف يك :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
» اسكارلت :: جمعه ٤ آبان ۱۳۸٦
» شکستگی خطی :: دوشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٦
» مديري :: شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٦
» بالاترين :: جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦
» :| :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦
» هنر! :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦
» رويکرد :: دوشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٦
» دو نقطه دي :: شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦
» تو :: پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦
» تب و تب :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦
» هزار سال / شصت روز / هفتاد سال/چهل و سه :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦
» من و دريا :: دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦
» حسرت :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
» قدسی :: شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦
» لعنتي :: پنجشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٦
» بي دش پرانتز باز :: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦
» ذهن مغشوش :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
» امشب :: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦
» اه اه :: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦
» خالي :: پنجشنبه ٥ مهر ۱۳۸٦
» نمي‌دونم :: دوشنبه ٢ مهر ۱۳۸٦
» نفس عميق :: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦
» چرا :: جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦
» اين مسائل حاشيه‌ای :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦
» شرحلس :: یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
» :(( :: یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
» تراوشات ذهنيم :: جمعه ٢۳ شهریور ۱۳۸٦
» قانون بقاي درد :: جمعه ٢۳ شهریور ۱۳۸٦
» باز :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
» lustrous :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦
» هق :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦
» امروز بودی... :: دوشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٦
» the pain of solitude :: یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٦
» وسوسه :: جمعه ۱٦ شهریور ۱۳۸٦
» دو نکته کوتاه :: چهارشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
» وقتي خلا منو گرفت... :: پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٦
» حالم بده! :: چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦
» چاره ای جز اين ندارم... :: یکشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٦
» آدم بد، آدم خوب :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
» سيب زمينی تنوری!!! :: دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦
» غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم :: جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦
» رحمت :: دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
» مردم ايران سلام :: جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦
» در پي كيارا* :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
» من لبريز از گفتنم نه از نوشتن :: پنجشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٦
» تعبير تغيير :: شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦
» تف :: چهارشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٦
» عجب :: پنجشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٦
» هارد :: پنجشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٦
» جايگزين :: پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦
» ارادت من به حافظ، اطلاعات من راجع به او :: چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦
» غمگين :: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦
» تحريم :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
» شايد :: جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦
» ژانر سیاسی سخت گير :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» سخت گرفته ها :: یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦
» هر هفته يک فاجعه...اين بد رويدادها توزيع گسترده ای حول من يافته اند آيا... :: سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦
» قاطی :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» سيلی :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
» ... :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» چه خوب!!! :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» خارج از رده :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
» هی ها ها :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
» اقدام نمادين :: جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦
» و سلامتی نعمت بزرگی است (؟) :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» Sans Vin :: دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦
» تهی :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٦
» ما نه گناهکاريم نه بی تقصير :: یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦
» تأثيرگذارترين‌ها :: جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦
» برای هيچ :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» خلاص :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» استرس :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» تب :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» اين چی بود آخه امسال ! :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بيراهه :: چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ما يا ؟ :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دارکوب :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» زن زيبايی آمد لب رود، آب را گل نکنيم، روی زيبا دوبرابر شده است... :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بد ، خوب :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» صبر :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ملونا :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوز امروز :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شرمنده آقايون نخونن :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» اين گونه نشايد به شود :: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» نظام زندگی :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
» فراری :: سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦
» :| :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
» جوش(۲) :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
» جوش :: یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦
» تکرار :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
» تله پاتی :: پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦
» شب‌های خوبی است :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
» بهار :: یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» نقل :: جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
» دانشگاه تهران :: جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
» واويلا! :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
» ۱۴ به در :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
» آخرين روز :: دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦
» ... :: یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
» چشم‌های باز :: جمعه ۱٠ فروردین ۱۳۸٦
» تلنگر :: پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦
» خرسی :: سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦
» بی‌فایده :: سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦
» باز :: یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦
» خواسته :: شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦
» سال نو :: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦
» قاصدک :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» سخته‌ها! :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» ... :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
» سوخته :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» و سلامتی نعمت بزرگی است (۲) :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
» برای کودکم (۲) :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٥
» مغسی بوکو :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥
» کباب سفيد :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
» کی می دونه :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥
» راه راه :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٥
» ماه :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥
» له :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۸٥
» واااا :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥
» ... :: شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٥
» مغز داغ! :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
» سرزمين آسمانی :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۸٥
» آخيش! :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» روز بد، روز خوب، دوستی عجيب دوست داشتنی :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٥
» Hope :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥
» هيچ می دانی :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥
» دل ريش :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
» کمی تا قسمتی آرام :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٥
» دور وقتی نزديک ، نزديک وقتی دور! :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
» اينقدر؟؟؟ :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
» خدا را زین مـعـما پرده بردار :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
» سه راهی يا بيشتر :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٥
» تا هميشه :: شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥
» رويا :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
» آنچه بر سخت گير گذشت :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٥
» Break2 :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥
» Break :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥
» تاوان! :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
» ذات بی نياز :: جمعه ٢٢ دی ۱۳۸٥
» one sided :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٥
» وقتی یکی از رفقا از سفر مياد :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳۸٥
» ۲+۵ نکته :: دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥
» Merry :: یکشنبه ۳ دی ۱۳۸٥
» چطور مگه؟ :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
» وقتی خیلی کارها تلمبار شود :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥
» سمينار :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٥
» پيش دستی :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٥
» Thinking of :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥
» عکس :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٥
» در آستانه فصلی سرد ( به مناسبت ربع قرن سخت گيری!) :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥
» ای... :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٥
» تحريف :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥
» شعور اجتماعی :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥
» Deha :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥
» چند مدل از کفش های جدید زمستان امسال :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥
» سراب :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥
» خواب :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳۸٥
» اين روزها :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳۸٥
» شايد وقتي ديگر :: یکشنبه ٥ آذر ۱۳۸٥
» برای؟ :: شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥
» ؟ :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
» بی همگان :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
» خوی بشر :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٥
» اين نيز بگذرد :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥
» ... :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥
» محک :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥
» بخش بندی تصاوير :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳۸٥
» بودن(به رهروی از استاد) :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٥
» Jasmin :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥
» راحت! :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥
» هان؟ :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥
» به يک چشم بر هم زدن :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥
» ای همچين :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥
» درخت انجير :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
» عجب از اين آدم ها! :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥
» فردا شنبه است :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳۸٥
» اينجوری :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٥
» يادش به خير :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥
» شنبه :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥
» ۱-۲-۳ :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳۸٥
» سکوتی آن چنانی :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳۸٥
» يادآوری عيدانه :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥
» ليمو شيرين :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
» بازگشت :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥
» خدا و حافظ :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥
» حال دل با تو گفتنم هوس است :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥
» کيف های جديد :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
» نياز :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
» آرزو :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥
» ... :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٥
» به به! :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٥
» ninish :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥
» Nostalgia :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥
» Mind-ridden :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳۸٥
» ديروز :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳۸٥
» مردی خود را در آب حلق آویز کرده است! :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳۸٥
» طب قرآني :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
» زولبيا و باميه ... :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
» سوغاتی :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
» اوریانا فالاچی و حلقه و ... :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥
» واقعاْ؟ :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٥
» گنجشکک :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
» حالا؟! :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
» امشب؟ :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٥
» ديشب :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥
» حرکت ملی کنترل ديابت :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥
» دوست خوب من :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٥
» ايشيم بله؟ :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
» نرگسنامه :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
» خرابات مغان :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
» رنگی رنگی :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥
» مشت علی :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٥
» يه هويی :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
» دانشجوی فوق تخصص :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٥
» ضد حال :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٥
» هو :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٥